Dezinfekcinis skystis rankų ir paviršių dezinfekcijai 500 ml (06258)

Pridėti į norų krepšelį

DEZINFEKCINIS SKYSTIS RANKŲ IR PAVIRŠIŲ DEZINFEKCIJAI 500 ML

DEZINFEKCINIS SKYSTIS

Veikliosios medžiagos: propan-2-olis, CAS Nr. 67-63-0, EB Nr. 200-661-7, 72,0 %, Glicerinas CAS Nr. 56-81-5 EB Nr. 200-289-5 1%, Vandenilio peroksidas CAS Nr.7722-84-1 0,5%.

Pavojinga. Labai degus skystis ir garai sukelia smarkų akių dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. PRARIJUS: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus. Apsinuodijimų informacijos biuro tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378. Asmens higienos dezinfekantas; dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (1, 2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Higieninei rankų dezinfekcijai visuomeninės paskirties objektuose ir viešojo maitinimo įmonėse; mažų paviršių, įrenginių, inventoriaus, išskyrus medicinos priemones, greitai dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose (procedūriniuose irodontologijos kabinetuose, slaugos namuose ir kt.), visuomeninės paskirties įstaigose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose, ir kt.) bei viešojo maitinimo įmonėse. Negali būti naudojamas žaizdoms ir pažeistai odai gydyti. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Platintojas: UAB „CREDO“, Šviesos g. 1 LT-92326 Klaipėda. Masė 500ml. Tinka naudoti iki 2022-04-01.

DEZINFEKCINIO SKYSČIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA. Dėmesio! Profesionalieji naudotojai privalo taikyti etiketėje nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas: Produktas paruoštas naudojimui. Higieninei rankų dezinfekcijai į švarias sausas rankas masažuojant įtrinti 3,0ml produkto. Ekspozicijos laikas 30 sek. Ekspozicijos metu oda turi būti drėgna. Paviršių dezinfekcija. Paviršius prieš dezinfekavimą mechaniškai nuvalyti, kad neliktų matomų nešvarumų. Švarius paviršius, įrenginius, įrankius ar jų dalis valyti dezinfekciniu skysčiu sudrėkinta šluoste arba iš 30 cm atstumo apipurkšti. Paviršių pilnai sudrėkinti, išpurkšti ne daugiau kaip 50 ml/m2. Palikti nudžiūti. Priklausomai nuo užterštumo ekspozicijos laikas 5 –15 min. Ekspozicijos metu paviršiai turi būti drėgni. Po dezinfekcijos paviršių nuplauti nereikia. Baktericidinis poveikis pagal EN 1276 pasireiškia po 5 min. Mielicidinis ir fungicidinis poveikis pagal EN 1650 pasireiškia po 15 min. Virucidiškai aktyvus pagal EN 14476 prieš 5 tipo Adeno virusą po 30 sek. ir 2min. Mikobaktericidinis poveikis pagal EN 14348 prieš Mycobacterium terrae pasireiškia per 5 min.

Atsargumo priemonės. Laikyti sandariai uždarytą originalioje talpykloje, sausoje, nuo saulės apsaugotoje ir pašaliniams neprieinamoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Abejojant, kad dezinfekcinis skystis gali gadinti paviršius, visada išbandyti ant nedidelio ploto.

Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Pirkėjo atsiliepimas

Atsiliepimų nėra

Atsiliepimų nėra